Metody

Metoda jest to pewien wydzielony i nazwany fragment kodu programu (ciąg instrukcji), który realizuje określoną funkcję. Wywołując metodę przekazujemy argumenty, tj. dane na których ta metoda operuje. Efektem wywołania metody jest pewna wartość o której mówimy, że jest to wartość zwracana przez tą metodę. Metoda może mieć także tak zwane efekty uboczne działania. Może to być np. zapisanie pewnego tekstu do pliku lub wyświetlenie tekstu na konsoli systemowej.

Metoda składa się z nagłówka metody oraz ciała metody. Nagłówek metody określa jej nazwę, listę parametrów wywołania oraz typ zwracanej wartości. Ciało metody to ciąg instrukcji które będą wykonane gdy metodę wywołamy. Uproszczona forma definicji metody ma następującą postać:

{typ zwracanej wartości} {nazwa metody} ( {lista argumentów}? ) {
  {ciało metody}
}

Metoda może mieć dowolną liczbę argumentów. Element {lista argumentów} w powyższej formule jest opcjonalny i jeśli nie występuje to jest to definicja metody bezargumentowej. Jeśli metoda posiada argumenty to każdy z nich musi mieć określoną nazwę i typ. Jeśli metoda posiada więcej niż jeden argument to umieszczamy je kolejno jeden za drugim oddzielając od siebie przecinkami. Lista argumentów ma więc postać:

{typ} {nazwa}(, {typ} {nazwa})*

Przykładowo, metoda o nazwie mul, która wylicza iloczyn dwu liczb typu int i która zwraca ten iloczyn jako wartość typu int mogłaby wyglądać następująco:

int mul(int x, int y) {
  return x * y;
}

Wartość z metody zwracamy za pomocą instrukcji return. Instrukcja return powoduje natychmiastowe przerwanie wykonywania się metody a więc zazwyczaj umieszczamy ją na końcu metody. Instrukcja return ma postać:

return {wyrażenie którego wartość zostanie zwrócona z metody}?;

Element {typ zwracanej wartości} to dowolny typ prosty lub obiektowy albo słówko kluczowe void, które oznacza, że metoda nie zwraca żadnej wartości. Przykładowo, poniższa metoda nie zwraca żadnej wartości – wyświetla jedynie tekst powitalny na standardowym wyjściu systemowym, którym zazwyczaj jest konsola systemowa.

void helloWorld(String name) {
  System.out.println("Witaj świecie! Tu " + name + "!");
}
0 0 votes
Daj ocenę