Tworzenie obiektów

Klasa jest tylko definicją typu, a dopiero instancja klasy, tj. obiekt, to konkretny byt. Klasa która reprezentuje zbiór dyskowy ma takie właściwości (zmienne) jak ścieżka dostępu, ale dopiero instancja tej klasy reprezentuje konkretny plik lub katalog, tj. dopiero instancja klasy ma do zmiennej przechowującej ścieżkę dostępu przypisaną konkretną wartość. To dla instancji klasy (tj. dla obiektu) możemy wywoływać metody, które np. spowodują skasowanie pliku czy katalogu opisanego przez ten obiekt.

Obiekty tworzymy przy pomocy operatora new. Argumentem tego operatora jest klasa. Składnia instrukcji tworzenia obiektu ma następującą postać:

new {nazwa klasy}({argumenty inicjalizacji obiektu});

Gdzie {nazwa klasy} określa typ nowo tworzonego obiektu a {argumenty inicjalizacji obiektu} to wartości które będą użyte do inicjalizacji stanu tego obiektu. Przykładowo, aby utworzyć obiekt klasy File który reprezentuje plik o nazwie file.txt znajdujący się w katalogu C:/mydir i przypisać ten obiekt do zmiennej o nazwie myFile typu File napiszemy:

File file = new File("C:/mydir/file.txt");

Argumenty inicjalizacji obiektu są to argumenty wywołania konstruktora klasy. Konstruktor klasy to specjalna konstrukcja przypominająca metodę, której zadaniem jest właśnie inicjalizacja stanu nowo tworzonego obiektu.

0 0 votes
Daj ocenę